Tekenradar.nl

Tekenradar.nl

Om lymeziekte en andere tekenbeetziekten beter te begrijpen is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op zoek naar patiënten voor onderzoek. Op de site Tekenradar.nl kunnen patiënten zichzelf aanmelden en de intake verloopt volledig online. De deelnemers staan bloed af en vullen een jaar lang online vragenlijsten in.

Wie kunnen meedoen?

* Kinderen en volwassenen met erythema migrans of lymeziekte. Een deel van de patiënten met lymeziekte houdt langdurig klachten. Het RIVM onderzoekt hoe vaak deze klachten voorkomen en wat mogelijke oorzaken zijn. Aanmelding kan via www.tekenradar.nl tot 4 dagen nadat de behandeling van start is gegaan.

* Volwassenen met koorts na een tekenbeet. Om te onderzoeken hoe vaak andere tekenbeetziekten, anders dan lymeziekte, zich voordoen vraagt het RIVM ook volwassenen die binnen 4 weken na een tekenbeet koorts krijgen zich aan te melden via www.tekenradar.nl.

Meer informatie vindt u op de site Tekenradar.nl